Navigáció

2271651

Projekty EÚ

Realizácia projektu                 Digitalizované učebnice a texty

                  

 

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ/
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

 

Prijímateľ: Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös
Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, 936 01 Šahy – Ipolyság
Názov projektu: Modernizácia vyučovacieho procesu na KSS
ITMS kód: 26110130570
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Rozpočet projektu: 185 539,88 EUR
ESF: 149 823,45 EUR
Štátny rozpočet SR: 26 439,43 EUR
Vlastné zdroje: 9 277,00 EUR
Časový harmonogram: 02/2014 – 07/2015

Újdonságok

Kapcsolat

  • Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s VJM - Šahy, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola - Ipolyság,
    SNP 4
    936 01 Šahy
  • +421-36-7411032 - sekretariát - titkárság
    +421-911 387965- riaditeľ - igazgató

Photogallery