Navigáció

2271639

307/2014-es sz.törvény

Felvételi követelmények

 

 

Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vjm –

 

 

Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Šahy – Ipolyság, SNP 4Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2010/2011


I. Všeobecné ustanovenia

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, , zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní § 62 až 71 a po schválení pedagogickou radou školy určujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:

Pre školský rok 2010/2011 prijímame do prvého ročníka Cirkevného gymnázia F. Fegyvernekiho – Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium, Šahy - Ipolyság

 • absolventov 5. ročníka základnej školy

bez prijímacích skúšok.

V školskom roku 2010/2011 otvárame jednu triedu denného štúdia s plánovaným počtom prijatých žiakov (plán výkonov) podľa tabuľky:

Plán výkonov


Počet tried

Počet žiakov

Osemročné štúdium

1

15


Kritériá pre prijatie na osemročné štúdium:

Uchádzači o prijatie budú zoradení na základe dosiahnutého bodového hodnotenia podľa kritérií:

a) Študijné výsledky na ZŠ

 • študijné výsledky dosiahnuté v druhom polroku  4. ročníka a v prvom polroku 5. ročníka; –; hodnotia sa priemery prospechu za hodnotené obdobia - maximálne 100 bodov za hodnotené obdobie nasledovne:


Priemer prospechu / celkové hodnotenie

Počet bodov

1,00

100

Do 1,20 vrátane

90

Do 1,50 vrátane

75

Do 1,80 vrátane

60

Do 2,00 vrátane

40

Do 2,50 vrátane

20

Nad 2,50

0


                                                                                                     

b) výsledky v predmetových olympiádach a športových súťažiach

 • počas 3. až 5. ročníka základnej školy - maximálne  50 bodov za všetky súťaže, pričom sa do hodnotenia započíta iba jeden, ten najlepší dosiahnutý výsledok; do úvahy sa berú výsledky vo všetkých predmetových olympiádach, a ďalších súťažiach vyhlásených MŠ SR v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole.

Umiestnenie

Počet bodov

1. miesto

50

2. miesto

40

3. miesto

30

úspešný riešiteľ

10


c) celkové hodnotenieMaximálny počet bodov

za študijné výsledky

200

za predmetové olympiády a súťaže

                50

Maximálny počet bodov

250


Pri rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov v nasledovnom poradí:

 1. študijné výsledky z maďarského jazyka a literatúry
 2. študijné výsledky z matematiky
 3. výsledky v predmetových olympiádach a ďalších súťažiach


   V prípade rovnosti počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov, aj napriek uplatneniu ukazovateľov v bodoch  1-3,  rozhodne o určení poradia prijímacia komisia.


   O prijatí uchádzača na gymnázium rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania a odošle rozhodnutia o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľ školy termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok a preukaz totožnosti. Účasťou na zápise žiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na KSŠ F. Fegyvernekiho v Šahách. Nezáujem o štúdium na tunajšom gymnáziu prejaví zákonný zástupca žiaka oznámením riaditeľovi školy, alebo neúčasťou na zápise. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v gymnáziu, je neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijatia. S doručením rozhodnutia zákonnému zástupcovi takto prijatého žiaka riaditeľ školy oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

   Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 15.03.2010.

Schválené riaditeľom školy dňa 16.03.2010


Mgr. Dezider Pálffy

riaditeľ školy


 

Újdonságok

Kapcsolat

 • Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s VJM - Šahy, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola - Ipolyság,
  SNP 4
  936 01 Šahy
 • +421-36-7411032 - sekretariát - titkárság
  +421-911 387965- riaditeľ - igazgató

Photogallery