Navigáció

2271587
HÁZIREND_2015/2016 Text sub-page

HÁZIREND_2015/2016

HÁZIREND_2015/2016

 

A katolikus óvodába, alapiskolába és középiskolába olyan katolikus, más vallású, illetve semmilyen vallást nem gyakorló családok gyermekei nyerhetnek felvételt, akik szüleikkel együtt elfogadják az iskola katolikus szellemiségét, és hajlandók együttműködni az iskolával. Ezzel egyidejűleg az iskola elfogadja szabad vallási meggyőződésüket.

A katolikus iskola minden osztályában órarend szerint  folyik a vallásoktatás. A hittan egyike a fő tantárgyaknak. A hittanórán való részvétel nem képezi szabad választás tárgyát.

I.Általános rendelkezések

 

1.       A tanítás iskolánkban 8.00- kor kezdődik. Minden tanuló köteles időben érkezni, mégpedig úgy, hogy az első tanítási órára kellőképpen felkészülhessen (cipőt válthasson, elfoglalhassa helyét az osztályban, tanszereit, tankönyvét elővehesse stb.).  A tanuló köteles rendszeresen járni iskolába az órarendi beosztás szerint, és részt venni az iskola rendezvényein. A bejelentkezést követően a választható tantárgyakon és a szakkörökön való részvétel  kötelező.

2.       Késni csak indokolt esetben (autóbuszkésés, egészségügyi ill. családi okok miatt) lehetséges, s a késés okát jelenteni kell az órát adó pedagógusnak vagy az osztályfőnöknek.

3.       Iskolába érkezés után minden diák köteles cipőt váltani az arra kijelölt öltözőkben. Rossz idő esetén az egyik épületből a másikba való átvonuláskor a váltócipőt magukkal viszik, hogy ott átválthassák.  Az iskola egész területén tilos a görkorcsolyák és görgős cipők használata.

4.       A cipőváltás után a tanulók elfoglalhatják helyüket az osztályokban.

5.       Az iskola egész területén minden tanuló köteles megőrizni a tisztaságot és a rendet, óvni az iskola berendezését. Ha a tanuló szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja az iskola berendezését, akkor szülei kötelesek az okozott kárt megtéríteni.  Ez vonatkozik az illemhelyek lefolyóinak szándékos vagy gondatlanságból előidézett eltömítésére is.

6.       A tanítási órákon tilos a mobiltelefonok bárminemű használata (telefonálás, felvételek készítése és lejátszása, zenehallgatás stb.).  A telefon használata csak indokolt esetben engedélyezett az óraadó pedagógus, osztályfőnök, igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyével. Szünetekben is csak az indokolt, fontos telefonhívás engedélyezett!

7.       Az elvesztett telefonokért, műszaki cikkekért, értékes tárgyakért és pénzösszegekért az iskola nem vállal felelősséget.

8.       A folyosókon felszerelt kamerák által készített felvételt lopás vagy más bűncselekmények, kihágások kivizsgálásához az iskola felhasználhatja.

9.       A tanulónak tilos fölösleges, a tanórákhoz nem szükséges tárgyakat (pl. játékokat, technikai eszközök stb.) hordania az iskolába. Tilos továbbá mások testi épségét, egészségét veszélyeztető tárgyat hozni az iskolába.

10.   Tilos a cigaretta, az alkohol és a kábítószer fogyasztása. Súlyos vétségnek számít ezen szabály megszegése, melyet az igazgatóság a szülővel is köteles tudatni. Kábítószer-fogyasztás, ill. annak birtoklásának gyanúja esetén az igazgatóság jelentést tesz az illetékes szerveknek.

11.   Nagyszünetben a tanulók az osztályokban maradhatnak, jó idő esetén az udvarra mennek, de csakis az ügyeletes pedagógus engedélyével és felügyeletével.

12.   A tanulók a folyamatos haladás érdekében, valamint a balesetek elkerülése végett a folyosó és a lépcső jobb oldalát használják.

13.   A csúszdát csak az óvodások, a mászókát csak az alapiskola alsó tagozatosai használhatják.

14.   A napközisek délután a nekik kijelölt területen tartózkodnak, a többi tanulónak tilos a napköziseket zavarni a kinti foglakozások alatt.

15.   A tanulóknak a tanítási órák közti szünetekben tilos az udvaron tartózkodni. Délután a sportpályát csak akkor használhatják, ha nincs ott testnevelés óra vagy napközis csoport.

16.   A tanítási szünetekben mindkét épületben a szolgálatos pedagógus ügyel a rendre. A pedagógus ügyelete előtt és után a takarítónők és a gondnok felel a rendért. Az ebédszünet alatt az étteremben a beosztott pedagógus ügyel.

17.   Minden tanuló köteles az iskola összes pedagógusának (óvoda, napközi, alapiskola, gimnázium) utasításait követni.

18.   A tanuló köteles az egyházi iskola szellemiségéhez méltó tiszta, ápolt, valamint nem feltűnő öltözékben és külsővel megjelenni.

19.   A tanítás imával kezdődik és azzal is fejeződik be.  Az imát az óraadó pedagógus vagy a diákok szabadon választják.    

20. Iskolánk tanulóinak illő rendszeresen részt venniük a vasárnapi és az ünnepi, valamint legalább heti egy alkalommal valamelyik hétköznapi szentmisén is. A templomban is keresztény fiatalokhoz méltóan illik viselkedniük. Parancsolt ünnepeken az iskola minden diákja részt vesz a templomban celebrált szentmisén. A tanév folyamán az iskola kápolnájában a szentmiséken a beosztott osztályok vesznek részt. A gimnázium felső tagozatos diákjai az előzetes beosztás szerint péntekenként család-órákon és a filmklub előadásain vesznek részt.

21.     A tanulók mindkét iskolakápolnába szabadon járhatnak imádkozni a tanítás megkezdése előtt, annak befejezése után, ill. a nagyszünetben.

22.     A pedagógusok megszólítása a következő: igazgató úr, igazgatóhelyettes asszony/néni, igazgatóhelyettes úr, tanárnő, tanár úr, lelkiatya, esperes úr, nevelő néni.

A személyzet megszólítása: titkárnő, gondnok bácsi, gondnok úr, takarító néni.

23.     Az iskolában használatos köszönési formák a következők:

Ø       Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ø       Isten vele/veled! Isten áldja/áldjon!

      Ne feledjük: A jól nevelt és illemtudó embert a köszönés is jellemzi!

24.     Tilos az épület és a berendezés rongálása, a kihívó öltözködés. Tilos az illetlen beszéd és viselkedés. Minden tanuló köteles maga és tanulótársai egészségére vigyázni. A tanuló az iskolában és azon kívül is az egyházi iskolához méltó diákként viselkedik. A kihágásokért figyelmeztetés vagy megrovás jár. Ha valaki szabálysértő viselkedést észlel, köteles jelenteni az iskola bármelyik alkalmazottjának.  Az erőszakos illetve szándékos rongálás által okozott kárt az elkövető megtéríti.

25.     Tilos az iskola területét elhagyni a tanítás ideje alatt – beleértve a szüneteket is. Erre engedélyt csak az iskola pedagógusa adhat. Az ebédszünetben ez a szabály feloldódik.

26. Az iskolabüfé reggel 7.00-tól 10.50-ig tart nyitva. A diákok a büfébe a tanítási órák alatt nem mehetnek.

A büfé látogatásának rendje:

Az alapiskola alsó tagozata       -  a tanítás kezdete előtt és a nagyszünetben;

Az alapiskola 5.A, 7.A, 9.A, és 9.B osztályai

                                            -  a tanítás kezdete előtt, a nagyszünetben, valamint a 3. óra utáni 10 perces szünetben;

A gimnázium tanulói, valamint az alapiskola 5.B, 6.A és 8.A osztályai        

                                                      -  tanítás előtt, az 1. óra utáni 5 perces szünetben, valamint a nagyszünetben

27. Az iskola éttermében az ebédet 12.00-tól 14.15-ig osztják. Ebédszünet rendszerint a 6. óra után van, mely 13.20-tól 13.50-ig tart. A tízórai elfogyasztása közben mindenki köteles ügyelni a rendre és a tisztaságra.

28.     A bejáró tanulók autóbuszuk indulásig a folyosókon illetve az udvaron tartózkodhatnak.

29.     A gimnázium főbejárata 15.30-kor, az épület udvar felőli bejárata pedig 16.30-kor zárul. A tanítás ideje alatt 8.00-tól a Bartók Béla téri kapuk zárva vannak. Ettől az időponttól kezdve a látogatás csak a gimnázium SZNF utcai főbejáratán keresztül lehetséges. A Bartók Béla tér felőli kapukat 12.15-kor nyitjuk.

II. Az ügyeletes pedagógus munkája

1.       Az ügyeletes pedagógus minden szünetben a folyosón ügyel és ellenőrzi az osztályokat. A pedagógusok az iskola éttermében is ügyelnek az aktuális beosztás szerint. Ha az ügyelet időpontja bármilyen oknál fogva nem felel meg számára, akkor köteles helyettesítőt biztosítani maga helyett és a változásról értesíteni az iskola vezetőségét.

2.       A tanári felügyelet a folyosókon és az osztálytermekben 7.45-től 13.50-ig tart.

3.       Az ügyeletes pedagógus ügyel arra, hogy a tanulók a szünetben is illendően viselkedjenek. Nagyszünetben ellenőrzi az osztályokat és a hetesek munkáját (táblatörlés, krétaellátás, szellőztetés, stb.)

4.       Ügyel arra, hogy az emeleti osztályokban a tanulók szünetekben ne nyissák ki az ablakokat, s ne üljenek az ablakpárkányra. (Szellőztetni csak a felső kis ablakszárnyon át lehet - a nagy ablakszárny csak tanári utasításra nyitható ki a tanítási órák alatt.)

5.       Ha baleset történik, segít, elsősegélyt nyújt és megteszi a szükséges intézkedéseket.

6.       Ha az iskolaépületen bármilyen kárt, hibát észlel (kitört ablak, nem működő WC, neon stb.) jelenti az igazgatóhelyettesnek vagy a gondnoknak.

7.       Csengetés után lekapcsolja a folyosón a villanyokat.

III. A hetesek  feladata és kötelessége

1.     Az osztályfőnök által kijelölt hetesek ügyelnek arra, hogy a diákok csöngetés után a helyükön fegyelmezetten várják a pedagógust.

2.     A tanításhoz szükséges segédeszközt szükség szerint kikérik, vagy segítenek a pedagógusnak a segédeszközöket az osztályba vinni.

3.     Gondoskodnak arról, hogy az osztályban mindig elég kréta legyen.

4.     Ha a csengetés után 10 perccel nincs pedagógus az osztályban, akkor ezt jelentik az igazgatóhelyettesi irodában vagy a tantestületiben.

5.     Jelentik a hiányzó tanulókat, s beszámolnak az osztályban történt kihágásokról.

6.     Szünetekben szükség szerint kiürítik a szemetes kosarakat.

7.     A tantermet tanítás után tisztán hagyják, a táblát legalább naponta egyszer lemossák.

IV. A magaviselettel kapcsolatos egyéb tudnivalók

1.     Az a tanuló, aki zavarja az órát, tanítójával szemben tiszteletlenül viselkedik, társait szándékosan megbántja, megsérti, csúfolja, az iskola berendezését rongálja, nem hozza el tanszereit az órára - írásbeli bejegyzést (beírást) kap. A beírásokat a pedagógus az osztályozó naplóba jegyzi be. Több beírás esetén az iskola következőképpen jár el:

     4 beírás után                     -        osztályfőnöki figyelmeztetés

     további 3 beírás után        -        osztályfőnöki megrovás

     további 3 beírás után        -        igazgatói megrovás

          Három bejegyzés után az osztályfőnök behívja a szülőt.

     Súlyos vétség esetén nagyobb büntetés is kiróható (a pedagógiai tanács döntése alapján) és a szülő azonnal beidézhető.

2.     A tanuló törvényes képviselője már az első hiányzási napon köteles jelenteni (személyesen vagy telefonon) a hiányzás okát az osztályfőnöknek. Ha ezt nem teszi meg, és a tanuló a következő napon sem jelenik meg az iskolában, az osztályfőnök azonnal jelenti az esetet az iskola igazgatóságán. Ezt követően a szülő írásbeli felszólítást kap az igazolás bemutatására. Ha az iskola értesítése eredménytelennek bizonyul, az iskola igazgatója a hatályos jogszabályok szerint jár el.

3.     A hiányzást a tanuló írásban is igazolja, legkésőbb a hiányzást követő harmadik napon. Az ettől később bemutatott igazolást az osztályfőnök nem köteles elfogadni.

4.     Abban az esetben, ha a betegség hosszantartó, és átnyúlik az egyik hónapból a másikba, a szülő köteles a hónap végén a betegségről szóló igazolást az osztályfőnöknek bemutatni.

5.     Minden igazolást – még az orvosit is – alá kell írnia a szülőnek. Ha ez nem történik meg, akkor az osztályfőnök a hiányzást igazolatlannak minősítheti.

6.     A szülői igazolásokat az ellenőrző könyvbe kell beírni.

7.     Az igazolt hiányzás oka lehet betegség, orvosi ajánlás, kedvezőtlen időjárási körülmények, tömegközlekedési problémák, különleges családi esemény vagy versenyen való részvétel.

8.     A szülő maximum három egymás utáni tanítási napot igazolhat.

9.     A tanuló az iskola épületéből tanítási idő alatt csak az osztályfőnök engedélyével  távozhat. Ha az osztályfőnök nincs az iskolában, akkor az igazgatóhelyettestől vagy az igazgatótól kell engedélyt kérni.

10. Ha a tanuló egy félév során valamely tantárgy legalább 1/3-át elmulasztja, az igazgató az adott tantárgyat oktató pedagógus javaslatára elrendelheti a tanuló bizottság előtti vizsgáztatását komisszionális vizsga formájában.

11. Indokolatlan késésekért illetve az igazolatlan hiányzásokért a következő fegyelmező intézkedések lépnek érvénybe:

·        3-szori késés az óráról      –       1 igazolatlan óra

·        1-2 igazolatlan óra            –       osztályfőnöki megrovás

·        3-4 igazolatlan óra            –       igazgatói megrovás

·        5-7 igazolatlan óra            –       igazgatói megrovás + 2-es magaviselet

·        8-12 igazolatlan óra          –       igazgatói megrovás + 3-as magaviselet

·      13 és több igazolatlan óra –       feltételes kizárás vagy kizárás (ez az          alapiskolára nem érvényes)

12.     A tanuló köteles minden nyilvános fellépéséről értesíteni az osztályfőnökét.

13.     Példás magaviseletéért, feladatainak mintaszerű teljesítéséért, az osztály, az iskola kimagasló képviseletéért a tanuló a következő dicséret valamelyikében részesülhet:

Ø      osztályfőnöki dicséret

Ø      igazgatói dicséret.

Indokolt esetekben a   dicsérettel együtt a diák könyvjutalomban vagy egyéb tárgyi jutalomban részesül (díszoklevél stb.). Az osztályfőnök tájékoztatja  a szülőt a dicséretről, valamint bejegyzi azt az osztályozónaplóba is..

14.     Azok a tanulók, akik megsértik az iskolai rendtartást, valamint a pedagógusok illetve az osztályfőnök figyelmeztetése után sem mutatnak javulást, az érvényes  rendszabályok szerinti fegyelmező intézkedésben részesülnek a kihágás mértékétől függően.

15.     Az első osztályfőnöki órán az osztályfőnök ismerteti a diákokkal az iskola házirendjét, akik aláírásukkal igazolják ennek tudomásul vételét.

V. A diákok valamint  törvényes képviselőik jogai és kötelességei

 

A diákok jogai

a)        minden diáknak egyenlő joga van az oktatáshoz;

b)       joga van az ingyenes alapiskolai és középiskolai oktatáshoz;

c)       joga van az államnyelvi ill. anyanyelvi oktatáshoz a 245/2008-as sz. oktatási  törvény alapján;

d)       joga van saját képességeit, lehetőségeit, tehetségét és egészségi állapotát figyelembe vevő egyéni bánásmódhoz a 245/2008-as sz. oktatás törvény   alapján;

e)        joga van a kötelező tantárgyakhoz szükséges ingyenes tankönyvekhez és egyéb ismeretközlő szövegekhez;

f)         joga van vallási hovatartozásának, világnézetének, nemzeti és etnikai csoporthoz való tartozásának tiszteletben tartására;

g)       joga van a neveléssel és az oktatással kapcsolatos tanácsadásra és az  ehhez tartozó szolgáltatásokra;

h)       joga van a biztonságos és higiénikus környezetben folyó oktatásra és nevelésre;

i)         joga van a korának, képességeinek, érdeklődésének és egészségügyi állapotának valamint a pszichohigiénés alapelveknek megfelelő neveléshez   és oktatáshoz;

j)          joga van emberi méltóságának megbecsülésre és az ellene irányuló fizikai, lelki és szexuális erőszak elleni védelemre;

k)         joga van a választható és a nem kötelező tantárgyak szabad megválasztására,  melyek összhangban vannak érdeklődési körével, kedvteléseivel és lehetőségeivel az oktatási programban foglaltak szerint;

l)          joga van megkapni a személyét érintő információkat, és az oktató-nevelő munka során elért eredményeit;

m)      joga van az individuális oktatásra a 245/2008-as sz. oktatási törvény 24. §-a alapján.

A diákok kötelességei

A diák köteles:

a)        cselekedeteivel nem korlátozni az oktató-nevelő munka további        résztvevőinek jogait;

b)       betartani az iskola házirendjét és az iskola belső szabályait;

c)       óvni az iskola vagyonát, mely az intézményben folyó     oktató-nevelő munka       céljaira szolgál;

d)       óvni a tankönyveket, ismeretközlő szövegeket és a tanszereket, melyeket az            intézménytől ingyenesen kölcsönzött ki;

e)        rendszeresen részt venni az intézményben folyó oktató-nevelő munkában és        képességeit a lehető legjobban kihasználva tanulni;

f)         cselekedeteivel nem veszélyeztetni saját épségét és biztonságát, valamint az          oktató-nevelő munka további résztvevőinek épségét és biztonságát sem;

g)       tisztelni tanulótársainak és az iskola alkalmazottainak emberi méltóságát;

h)       figyelembe venni az iskola alkalmazottainak azon utasításait, melyek összhangban vannak az általánosan elfogadott jogszabályokkal, az iskola   belső szabályaival és a jó erkölccsel.

A diák törvényes képviselőjének joga van

a)        kérni, hogy az oktató-nevelő munka keretén belül az információk és ismeretek            tárgyilagosan és sokoldalúan legyenek közvetítve, összhangban a     világról szerzett            legújabb ismeretekkel és az oktatási törvény által meghatározott, a nevelésre és az oktatásra vonatkozó alapelvekkel és        célokkal;

b)       megismerni az iskola oktató-nevelő programját és az iskola házirendjét;

c)       tájékozódni gyermeke eredményeiről,

d)       gyermeke nevelésével és oktatásával kapcsolatos tanácsadói   szolgáltatásokra;

e)       az iskola igazgatójának előzetes beleegyezését követően részt venni az oktató-nevelői munkában;

f)        kifejteni véleményét az iskola oktató-nevelői munkájáról az iskolatanácson keresztül;

g)       az iskola igazgatójának előzetes beleegyezését követően jelen lenni  gyermeke javítóvizsgáján.

A diák törvényes képviselőjének kötelességei

 

A diák törvényes képviselője köteles:

a)        megteremteni gyermeke számára azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik felkészülését az iskolában folyó oktató-nevelői munkára és segítik őt  iskolai kötelességeinek teljesítésében;

b)       betartani az iskola házirendjében meghatározott oktató-nevelői munkára  vonatkozó  feltételeket;

c)       ügyelni gyermeke szociális és kulturális hátterére, valamint figyelembe venni az oktató-nevelői munkára vonatkozó speciális igényeit;

d)       értesíteni az iskolát gyermeke megváltozott egészségi állapotáról, képességeiről, egészségügyi problémáiról vagy egyéb olyan súlyos tényezőről, melyek hatással lehetnek az oktató-nevelői munka menetére;

e)       megtéríteni a kárt, melyet gyermeke okozott.        

             

                              

 

 

 

Mgr. Pálffy Dezső

az iskola igazgatója

 

 

 

Ipolyság, 2014. szeptember 2.      

Újdonságok

Kapcsolat

  • Katolícka spojená škola F.Fegyvernekiho s VJM - Šahy, Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola - Ipolyság,
    SNP 4
    936 01 Šahy
  • +421-36-7411032 - sekretariát - titkárság
    +421-911 387965- riaditeľ - igazgató

Photogallery